PhD and visit scholar    |     Master    |     Undergraduate    |     Collaborators    |     Album
PhD

Chen Shengdong
Oct 2020
Zhao Wenrui
Jun 2022
Current Position
Chen Shengdong (Researcher at Qufu normal University, Shangdong, His new website)
Zhao Wenrui (Post-Doc at Sleep Center, Department of Brain Disease, Chongqing Traditional Chinese Medicine Hospital, Chongqing)Master

Graduated in 2014
Zhao Zhiying Liu Huan Xu Anbing
Zhao Zhiying (Research in University of Macou, Macou, His new website)
Graduated in 2015
Wang Yulin Xin Fei
Wang Yulin (Post-Doctor in SNIC, Southwest University, Chongqing, Her new website)
Xin Fei (Assistant Professor in School of Phychology, Shenzhen University, Shenzhen, Her new website)
Graduated in 2016
Xu Xiaoxiao Yang Tianliang
Xu Xiaoxiao (Department of General Psychology, College of Psychology, Third Military Medical University, Chongqing)
Graduated in 2017
Wu Taoyu Zhao Wenrui Zhou Xinqi Gui Wenjun Wang Mengying Zhang Hailin
Wu Taoyu (PhD candidate in Peking University, Beijing, Supervisor: Shihui Han)
Zhao Wenrui (PhD candidate in Southwest Univerisity, Chongqing)
Zhou Xinqi (Teacher in Institute of Brain and Psychological Sciences, Sichuan Normal University)
Gui Wenjun (PhD candidate in Institute of psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing, Supervisor: Juan Li)
Wang Mengying (Teacher at Chongqing Youth Vocational & Technical College, Beibei, Chongqing)
Zhang Hailin (Teacher at Zibo Technician College, Zibo, Shangdong)
Graduated in 2018
Jiang Mojun Xie Chao Dong Xiaojuan Deng Xiang
Luo Ziyuan
Jiang Mojun (Faculty of Dangdangzhe foundation, Xiameng, Fujian)
Xie Chao (PhD candidate in Fudan Univerisity, Shanghai, Supervisor: Jianfeng Feng)
Deng Xiang (Faculty of Sichuan Univerisity of Science and Engineering, Zigong, Sichuan)
Graduated in 2019
Huang Xiaoli Qin Haixia Wan Xiaoyong Liao Keren Victoria Brudanina
Huang Xiaoli (Faculty of Chendu Hangtian middle school, Chengdu, Sichua)
Qin Haixia (Psychological consulting teacher at Baise University, Baise, Guangxi)
Graduated in 2020
Chen Xinyuan Ma Xiaosi Tian Yun Xu Cuiting Fei Cheng
Chen Xinyuan (PhD candidate in Donders Institute in Nijmegen, Netherlands. Supervisor: Martin Dresler. Her new website)
Ma Xiaosi (Teacher in Nanwu middle school, Guangdong, Guangzhou)
Tian Yun (PhD candidate in Southwest Univerisity, Chongqing)
Xu Cuiting (Changchun University of Technology, Changchun, Jiling)
Graduated in 2021
Duan Wei Xu Dan Wu Yue Yang Tingting Wang Yajie Zheng Qiaoqiao
Duan Wei (PhD candidate in Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing. Supervisor: Wang Liang)
Xu Dan (PhD candidate in UESTC, Chengdu, Supervisor: Keith Kendrick)
Wang Yajie (PhD candidate in Zhejiang Univerisity, Hangzhou)
Graduated in 2022
He Ling Yang Shuyi Yu Ping Li Teng
He Ling (Vivo mobile communication Co., Ltd, Shenzhen)
Yang Shuyi (Xingsheng Primary School, Chengdu)
Li Teng (Yipu Ruida Market Consulting Co., Ltd, Shenzhen)Undergraduate

Graduated in 2016
Pan Nianjie      Chen Shuo        Zhang Haorong
Chen Shuo (National Central University, Taiwan, Supervisor: Chun-Chuan Chen)
Graduated in 2017
Qiu Liying      Li Kexuan
Graduated in 2018
Liu Tiangqiang      Guo Xiaotong       Zhao Jia
Liu Tiangqiang (Hanhong College, Current Position: School of Psychology, Shaanxi Normal University)
Graduated in 2019
Lu Zhiqi    Wang Yajie Liu Ya     Liu Yueran    Wang Gang
Liu Ya (Faculty of Social and Behavioural Sciences, Universiteit Utrecht, Netherlands)
Liu Yueran (School of Psychology, East China Normal University)
Wang Gang (Brain Imaging Center, Southwest University)
Graduated in 2020
Zhuang Lingyun     Xiu Fengyi     Yu Xueli
Zhuang Lingyun (Hanhong College, Current Position: Department of Psychology, Tsinghua University, Beijing, China)
Xiu Fengyi (School of Psychology and Cognitive Science, East China Normal University, Shanghai, China)
Graduated in 2021
Shen Yaming    Sulifunur Keyimu       Deng Xinyi
Deng Xinyi (Master student in Department of Psychology, College of Human Ecology, Cornell University, United States)
Graduated in 2022
Zhao Xiangyue, Zhong Ruifei, Zhao Qinglong
Zhao Xiangyue (Master student in Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, Beijing. Supervisor: Hu Li)

Collaborators


• Dezhong Yao, School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China, China
• Peng Xu, School of Life Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China, China
• Antao Chen, Faculty of Psychology, Southwest University, China
• Michael C. Anderson, MRC Cognition and Brain Sciences Unit, Cambridge, UK
• Peter Valdes-Sosa, Cuban Neurosciences Center, Havana City, Cuba
• Xinian Zuo, Institute of Psychology, Chinese Academy of Sciences, China
• Dong Gao, Sleep Psychology Center, Daping Hospital, Chongqing, China
• Dante Mantini, Department of Experimental Psychology, University of Oxford, Oxford, UK